การอบรมเยาวชนกับความมั่นคงทางอาหาร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เยาวชนมีความตระหนัก รู้คุณค่า ภาคภูมิใจต่อการดำรงชีวิตที่พึ่งพิงอาศัยอาหารจากป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
  2. เพื่อให้เยาวชนมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการศึกษาความมั่นคงทางอาหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนตนเอง
  3. เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนด้วยกันเอง และระหว่างเยาวชนกับผู้อาวุโส และนักวิชาการ

ผู้เข้ารับการอบรม เยาวชนปกาเกอญอ ประกอบด้วย เยาวชนจากบ้านห้วยหินลาดใน บ้านผาเยือง บ้านห้วยหินลาดนอก บ้านแม่ขะปู บ้านสบลาน บ้านแม่หยอด บ้านแม่อมยะ บ้านแม่ปอคี จำนวน 20 คน

สถานที่อบรม บ้านห้วยหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Living in and with the Forest in Northern Thailand, Humanities across Borders: Asia and Africa in the World โดยการสนับสนุนจาก IIAS, Netherland; Mellon Foundation; CESD, CMU

 

วันที่ 23 มกราคม กิจกรรม วิทยากร
เวลา 09.45 น. ถึงหมู่บ้านห้วยหินลาดใน  
09.45-10.00 น. กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม พ่อหลวงชัยประเสริฐ (ผู้ใหญ่บ้าน)
10.00-11.00 น. กิจกรรมการแนะนำตนเอง ปอ ซัน อำภา
11.00-11.30 น. ผู้เฒ่าเล่าเรื่องในอดีต: วิถีชีวิตปกาเกอญอกับป่า พะตีจอนิ  พะตีปรีชา
11.30-12.00น. เล่าเรื่องโครงการวิจัยและกิจกรรมในการอบรม มาลี
12.00-13.00 น. พัก ข้าวเที่ยง  
13.00-15.00 น. การศึกษาประวัติศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารและการจัดการทรัพยากรของหมู่บ้าน ชยันต์ สิญา มาลี
15.00-17.00 น. ฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  
17.30-18.30 น. นำเสนอและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้รู้ พะตีจอนิ พะตีปรีชา พ่อหลวงชัยประเสริฐ  ชัยธวัช
18.00 น. ข้าวเย็น  
19.30 หมู่บ้านของฉัน ตัวแทนเยาวชนแต่ละชุมชน
วันที่ 24 มกราคม    
06.00 -07.30 น. แบ่งกลุ่มย่อย : เดินป่า สำรวจความหลากหลายของอาหาร เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม
08.00 น. ข้าวเช้า  
09.00-10.30 น. นำเสนอความหลากหลายทางอาหารที่พบ และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้รู้ พะตีจอนิ พะตีปรีชา พ่อหลวงชัยประเสริฐ  ชัยธวัช
10.30-12.00 น แบ่งกลุ่มย่อย :การวางแผนการทำงาน เพื่อให้ได้ชุดข้อมูลประวัติศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารและการจัดการทรัพยากรชุมชน เยาวชนผู้เข้ารับการอบรม
12.00-13.00 ข้าวเที่ยง  
13.00-14.30 นำเสนอแผนการทำงาน พะตีจอนิ พะตีปรีชา พ่อหลวงชัยประเสริฐ  ชัยธวัช

ชยันต์ สิญา มาลี

14.30 น. กล่าวปิด พะตีจอนิ ชยันต์
15.15 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ