คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการเเละหัวหน้าศูนย์ฯ 

ประธานกรรมการเเละหัวหน้าศูนย์ฯ

วุฒิการศึกษา

Ph.D. International Development Education (Anthropology), Stanford University, USA

Ph.D. (Honorary), Social Anthropology, Goteborg University, Sweden
M.A. (Anthropology), Stanford University, USA
ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) เกียรตินิยม “ดี” สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
อ.บ. (อักษรศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความสนใจ

ชาติพันธุ์กับการพัฒนา

ประเด็นข้ามพรมแดน (ผู้ลี้ภัย)

ประชาคมอาเซียน

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา
งานวิจัยล่าสุด

 • ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว (2556-2557)
 • การศึกษาและสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมในชุมชนท้องถิ่นของไทย (2556-2557)
 • การข้ามแดน สถานะบุคคล และการต่อรองเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตชาวปะหล่องในภาคเหนือของประเทศไทย (2556-2557)
 • การประเมินผลโครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ (2556-2557)


 

กรรมการที่ปรึกษา

กรรมการที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Sociology of Health), University of Nottingham, UK

สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

สส.บ. (สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ความสนใจ

 • สังคมวิทยาการแพทย์
 • วัฒนธรรมสุขภาพ

 

ผลงานชิ้นสำคัญ

 • การประเมินผลแผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย, ระยะที่ 2 (กรกฎาคม 2548 –
  มิถุนายน 2551). เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • “สถานการณ์สุขภาพแบบใหม่ การท้าทายวิธีคิด และการศึกษาทางสังคมศาสตร์,” วารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่20(1): 7-13. บรรณาธิการ (2551)
 • Cohen, Paul and Thapin Phatcharanuruk. (2011). “Double-Disease Burden in Thailand: Economic Growth and Public Provisioning,” Asia-Pacific Journal
กรรมการที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา

 Ph.D. (Anthropology), University of California, Berkeley, USA

 M.A. (Social  Anthropology), SOAS, London, UK

 ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ความสนใจ

มานุษยวิทยาสังคม

ชาติพันธุ์สัมพันธ์

 

ผลงานชิ้นสำคัญ

 • ทฤษฎีชาติพันธุ์สัมพันธ์ รวมบทความทางทฤษฎีเกี่ยวกับอัตลักษณ์ เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ การจัดการองค์กรความสัมพันธ์ และรัฐประชาชาติ (2555)
 • ทฤษฎีมานุษยวิทยา: พัฒนาการมโนทัศน์พื้นฐานและทฤษฎีทางสังคมวัฒนธรรม (2553)

ชาติพันธุ์สัมพันธ์: แนวคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ประชาชาติ
และการจัดองค์กรความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ (2548)

กรรมการที่ปรึกษา

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Anthropology), Cornell University, USA

M.A. (Anthropology), Cornell University, USA

M.A. (Southeast  Asia History), Cornell University, USA

ร.บ. (รัฐศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ความสนใจ

 • มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
 • ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมชนบท, ประวัติศาสตร์สังคมล้านนา
 • ทฤษฎีสังคมและการพัฒนา

 

ผลงานชิ้นสำคัญ

 • การวิจัยเชิงสังเคราะห์การปรับโครงสร้างชนบทอีสาน (2553)
 • คิดอย่างฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์ (2552)
 • รายงานการวิจัย พหุวัฒนธรรมในบริบทของการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและวัฒนธรรม (2551)

Ganjanapan, Anan. (2011). “Transforming  Agrarian Transformation in a Globalizing Thailand”, (with Philip Hirsch) in Philip Hirsch and Nicholas Tapp Eds. Track and Traces: Thailand and the Work of Andrew Turton. Amsterdam: Amsterdam University Press.


 

กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการ

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Anthropology), University of Washington, Seattle, USA
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ความสนใจ

ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

ม้งศึกษา

การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์

 

 งานวิจัยล่าสุด

 • Access to citizenship and mobility traps in Thailand. (2556)
 • “ศิวิไลซ์ข้ามพรมแดน: การเผยแพร่ศาสนาของม้งโปรเเตสแตนต์ในเอเชียอาคเนย์ (2557)
กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ
(ประธานแขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์เเละการพัฒนา)

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (พยาบาลผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ความสนใจ

สุขภาพชาติพันธุ์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชาติพันธุ์

ประเด็นข้ามพรมแดน (ผู้ลี้ภัย)

 

งานวิจัยล่าสุด

 • ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว (2556-2557)
 • การสังเคราะห์ความรู้และกระบวนการวิจัยท้องถิ่นชาติพันธุ์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา (2556-2557)
 • การศึกษาและสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทาง วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมในชุมชนท้องถิ่นของไทย (2556-2557)
 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษชาติพันธุ์แบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาอำเภอกัลยาณิวัฒนา ระยะที่ 1 (2554)

 

กรรมการ

กรรมการ
(หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์เเละการพัฒนา)

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Geography), University Of Victoria, Canada

สค.ม. (สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล

วท.บ. (สังคมวิทยา-มนุษย์วิทยา) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ความสนใจ
การปกครองสิ่งแวดล้อม (Environment governance)

การจัดการทรัพยากรโดยชุมชน

 

ผลงานชิ้นสำคัญ

 • สวัสดิการชุมชนโดยองค์กรชาวบ้าน: บทสังเคราะห์จากกรณีศึกษาในมุมมองของการจัดการสินค้าสาธารณะ สถาบันสังคม และวิถีการดำรงชีพที่ยั่งยืน (2557)
 • “การพัฒนาการท่องเที่ยวในหลวงพระบาง: โลกใบน้อยของปัญหาการพัฒนาที่เหลื่อมล้ำกันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” (2556)
กรรมการ
(หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา)

วุฒิการศึกษา

ศศ.ด. (สังคมศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ สาขาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศศ.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ความสนใจ

สังคมวัฒนธรรมคนพลัดถิ่น/ชายแดนศึกษา

รัฐชาติและภาวะข้ามชาติ

มานุษยวิทยานิเวศ

 

ผลงานชิ้นสำคัญ

 • ในความทุกข์ทนข้ามพรมแดน: บทสะท้อนจากผู้ติดเชื้อชายแดนไทย-ลาว (2554)
 • สวนยางพารากับกระบวนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน (2554)
กรรมการ

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Anthropology), The Australian National University, Australia

สม.ม. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วท.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ความสนใจ

ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยา

วัฒนธรรมศึกษา (เน้นสื่อและวัฒนธรรมสมัยนิยม)

ล้านนา-สิบสองปันนาคดีศึกษา

มานุษยวิทยาในอาณาบริเวณชายแดน

 

 

ผลงานชิ้นสำคัญ

 • รายงานการวิจัย ลื้อข้ามแดน: การเดินทาง/เคลื่อนที่ของชาวลื้อ เมืองยอง รัฐฉาน ประเทศพม่ายุคหลังสังคมนิยม (2553)
 • “วัฒนธรรมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม” ในมานุษยวิทยาปะทะวัฒนธรรมศึกษา (2552)
 • Panyagaew, Wasan. (2011).Modern Roads, Mobility and Changes in Community Life: A Study in Xishuangbanna, Yunnan Province in the People’s Republic of China. Chiang Mai: Regional Center for Social Science and Sustainable Development, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University
กรรมการ

วุฒิการศึกษา

Ph.D. (Anthropology), The University of Sydney, Australia

M.A. (Anthropology), Ateneo de Manila University, Philippines

ศศ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเชียงใหม่

 

ความสนใจ

กลุ่มชาติพันธุ์

ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา 

แรงงานข้ามชาติ

นโยบายรัฐชาติต่อชนกลุ่มน้อย

 

 ผลงานชิ้นสำคัญ

 • รายงานการวิจัย การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของทายาทรุ่นที่ 2  ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า (2554)
 • รายงานการวิจัย สิทธิ ด้านการรับบริการสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ: กรณีศึกษาแรงงานจากประเทศพม่าในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน (2552)
 • Buadaeng, Kwanchewan. (2008). “Religious Conversion and Ethnic Identity: The Karen and the Akha in Northern Thailand”. In Don Mccaskill, Prasit Leepreecha and He Shaoying (eds.), Living in a Globalized World: Ethnic Minorities in the Greater Mekong Subregion, pp. 59-88.  Edited by. Chiang Mai: Mekong Press.
กรรมการ

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจ

 สิทธิทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์

ความเปลี่ยนแปลงการเมืองและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

พหุวัฒนธรรม พลวัตอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ 

 

ผลงานชิ้นสำคัญ

 • กึ่งศตวรรษการพัฒนาบนพื้นที่สูง: จากผู้ถูกพัฒนาสู่ผู้กําหนดทิศทางการพัฒนาด้วยตัวเอง ร่วมกับ (2554)
 • อาข่า : หลากหลายชีวิตจากขุนเขาสู่เมือง (2547)
 • วิถีชีวิตชาติพันธุ์ในเมือง (2546)