บุคลากร

เจ้าหน้าที่สำนักงานนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย

เจ้าหน้าที่พัสดุและการเงิน

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุและการเงิน
e-mail: mintjira.13@gmail.com
โทร 053-943599

เจ้าหน้าที่แขนงชาติพันธุ์ฯ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา
e-mail: Phothirat.s@gmail.com
โทร 053-943599