นักวิชาการอาคันตุกะ

นักวิชาการ อาคันตุกะนักศึกษา อาคันตุกะ

นักวิชาการอาคันตุกะ

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. Contesting Security and Protection in Burma, Australia National University, Australia
– MSc Asian Politics, School of Oriental and  African Studies, University of London, UK
– BA (Hons) Literature and Philosophy, Middlesex University, (UK)

ความสนใจ          

Peace and Conflict
Political issues in Myanmar/Burma
Political issues in Southeast Asia

ระยะเวลา                   

ตุลาคม พ.ศ.2557  ถึง กันยายน พ.ศ.2558

นักวิชาการอาคันตุกะ

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. (Anthropology), Cornell University, USA

ความสนใจ          

Interpretive Anthropology
Ethnic Group Relation
Religion & Political-Economic Change
Southeast Asia Studies
Thai Studies

ระยะเวลา                   

กันยายน ถึง ตุลาคม พ.ศ.2554

นักวิชาการอาคันตุกะ

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. Institute of the Malay World & Civilization (ATMA), National University of Malaysia (UKM), Malaysia
– Trinity Collage London Certificate in teaching English as a Second language, EDENZ Language School, New Zealand
– Bachelor of Divinity, Laidlaw Collage, Auckland, New Zealand
– Bachelor of Horticulture, Massey University, Palmerston North, New Zealand

ความสนใจ          

Anthropology
History
Islamic studies
Inter-religious (Islam, Christianity, and Buddhism)
Trans-national (Thailand and Malaysia, the Indian Ocean)

ระยะเวลา                   

ธันวาคม พ.ศ.2555  ถึง ธันวาคม พ.ศ.2558

นักวิชาการอาคันตุกะ

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. (Anthropology), Harvard University, USA

ความสนใจ          

Emotions and concepts of self
Symbolic/Semiotic Anthropology
Anthropology of religion
Ritual
Psychological Anthropology
Political Anthropology
Politics of Identity,
Anthropology of Space and Place
Mainland Southeast Asia
Southwest China
Borderlands
Thailand
Akha

ระยะเวลา                   

กุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ.2559

นักวิชาการ อาคันตุกะ

วุฒิการศึกษา                
– Ph.D. Department of Geography, University of British Columbia, Canada  
– MA (with Distinction) in Geography, Department of Geography, University of Victoria, Canada
– BA (with Distinction) Geography Major (Geography Cooperative Education Degree) and Developmental Studies Minor, University of Victoria, Canada

                                                 

ความสนใจ          
Human Geography
Natural Resources Management
Indigenous People
Lao Studies

ระยะเวลา                   
พฤศจิกายน พ.ศ.2559  ถึง กรกฎาคม พ.ศ.2560

นักวิชาการอาคันตุกะ

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. (Anthropology), University of Washington, USA

ความสนใจ          

Linguistic Anthropology
Ethnic Relation in Thailand

ระยะเวลา                   

กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ.2556

นักวิชาการอาคันตุกะ

สังกัด                

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. Rural Development, Swedish University of Agriculture Sciences, Sweden
– MSc. Agriculture Economy, Swedish University of Agriculture Sciences, Sweden

ความสนใจ          

Environmental Anthropology
Sustainable Livelihoods

ระยะเวลา                   

สิงหาคม ถึง กันยายน พ.ศ.2556

นักวิชาการอาคันตุกะ

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. (Anthropology), Leiden University, Netherlands

ความสนใจ          

Medical Anthropology
Anthropology of Violence
Islamic Studies
Inter-Religious (Islam, Christianity, and Buddhism)
Trans-National (Thailand and Malaysia, the Indian Ocean)

ระยะเวลา                   

พฤษภาคม พ.ศ.2558 ถึง เมษายน พ.ศ.2559

นักวิชาการอาคันตุกะ

สังกัด                

L’ Institute de Research pour le Development (IRD), France

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. (Anthropology), University of Paris I Pantheon-Sorbonne, France
– M.A. (Anthropology) University of Paris I Panthéon-Sorbonne, France

ความสนใจ          

Social Anthropology
Ethnic Groups in Laos

ระยะเวลา                   

กันยายน พ.ศ. 2553 ถึง กันยายน 2557

นักวิชาการอาคันตุกะ

สังกัด                

The Oxford Institute of Population Ageing, University of Oxford, UK

วุฒิการศึกษา                

– DPhil in International Development, Queen Elizabeth House, University of Oxford

ความสนใจ          

International Development
Refugee and Education

ระยะเวลา                   

ธันวาคม พ.ศ.2556 ถึง มกราคม พ.ศ.2557

นักวิชาการอาคันตุกะ

สังกัด                

National College of Technology, Japan

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. (Law Sociology), Kagoshima University, Japan
– Ph.D. (Media and Governance) Keio University, Japan
– M. A. (Media and Governance) Keio University, Japan
– B.A. (Law Sociology), Kagoshima University, Japan

ความสนใจ          

Law Sociology
Law Anthropology
Human Rights

ระยะเวลา                   

เมษายน พ.ศ. 2559 – มีนาคม พ.ศ. 2560

นักวิชาการอาคันตุกะ

สังกัด                

ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. (Geography), School of Oriental and African Studies, University of London, UK

ความสนใจ          

Social Anthropology
Ritual and Ideological Discourse
Community Movement

ระยะเวลา                   

พฤษภาคม พ.ศ.2555  ถึง ปัจจุบัน

นักวิชาการอาคันตุกะ

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. in Comparative Literature, University of Michigan, USA

ความสนใจ          

Comparative Literature
Latin American History and Literature

ระยะเวลา                   

พฤษภาคม  ถึง สิงหาคม พ.ศ.2557  

นักวิชาการ อาคันตุกะ

วุฒิการศึกษา                
– Ph.D.(Social Anthropology), University of Hull, UK 
          

ความสนใจ            
South East Asian Studies
Cultural Heritage
Tourism

 

ระยะเวลา                   
พฤษภาคม พ.ศ.2558  ถึง เมษายน พ.ศ.2559

นักวิชาการอาคันตุกะ

สังกัด

The  ASEAN Center, Kyoto University, Japan

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. (Ethnobiology), University of Kent, UK

ความสนใจ          

Social-Cultural Anthropology

Anthropology of Food

ระยะเวลา                   

กันยายน  พ.ศ.2556 ถึง มีนาคม พ.ศ.2557

นักวิชาการอาคันตุกะ

วุฒิการศึกษา                

– Ph.D. Candidate Islamic Civilization, University Sains, Malaysia
– Master of Arts (M.A) in Islamic Studies, College of Islamic Studies, Prince of Songkla University

ความสนใจ          

Islamic Studies

ระยะเวลา                   

2553 ถึง ปัจจุบัน

นักวิชาการ อาคันตุกะ

วุฒิการศึกษา                         

ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ สาขาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         
– ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                 

ความสนใจ          
Political Ecology
The Agrarian and Hunting-Gathering Societies
Agrobiodiversity
Natural Resources and Environmental Management
Neoliberalism

ระยะเวลา            
มิถุนายน พ.ศ. 2559 – กรกฎาคม พ.ศ.2559