การศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะนักวิชาการจาก Vietnam Academy of Social Sciences, Vietnam National University, Hanoi

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์เเละการพัฒนา ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คณะศึกษาดูงานจาก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-12.00 น.

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาองค์การระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะศึกษาดูงานจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์เเละการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน The Government of the People’s Republic of Bangladesh

อาจารย์เเละนักศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ศึกษาดูงาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 คณาจารย์เเละนักศึกษาจาก Institution of Sociology, Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) ประเทศเวียดนาม มาศึกษาดูงาน

สถาบัน Social Policy Ecology Research Institute (SPERI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนประเทศเวียดนาม ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเวียดนาม ลาว และไทย

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2555