คณะศึกษาดูงานจากคณะนักวิชาการเวียดนาม

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้การต้อนรับ คณะนักวิชาการจาก Vietnam Academy of Social Sciences, Vietnam National University, Hanoi พร้อมกันนี้ คณะนักวิชาการได้ร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการ โดย Dr. Vi Van An นำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับ Uniformity and Differences in Tai Women’s Clothes in Vietnam  Dr. Pham Van Loi นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ Research and Propose Solutions to Promote the Role of the Tai Ethnic Minority Communities in the Sustainable Development of the Northwest Region of Vietnam และ Dr. Vuong Toan นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ Tai Study Program in Vietnam ดำเนินรายการและให้ข้อคิดเห็นโดย ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่