คณะศึกษาดูงานจากประเทศบังคลาเทศ มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์เเละการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน The Government of the People’s Republic of Bangladesh ซึ่งประกอบด้วย 1.Mr. Naba Bikram Kishore Tripura , ndc Chairman ,Chittagong Hill Tracts Development Board & Secretary 2.Mr. Jatan Marma , Assistant Secretary , Ministry of Chittagong Hill Tracts Affai  3. Mr. Sukhamay Chakma , Project Director , Upland Settlement Rubber Plantation Management Committee , Chittagong Hill Tracts Development

โดยมีความสนใจศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “Observation of Tribe lifestyle of Ethnic Minorities in Thailand” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา