คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนเเก่นมา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

อาจารย์เเละนักศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์เเละการพัฒนา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557