คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

วันที่ 30 ตุลาคม 2558 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาองค์การระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 36 คน ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่