คณะศึกษาดูงานจากสถาบัน Social Policy Ecology Research Institute (SPERI) ประเทศเวียดนาม มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

สถาบัน Social Policy Ecology Research Institute (SPERI) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนประเทศเวียดนาม ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในประเทศเวียดนาม ลาว และไทย ได้มาดูงานที่ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2555