คณะศึกษาดูงานจาก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา มาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

คณะศึกษาดูงานจาก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00-12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการแก่นิสิต ผ่านการเรียนรู้จากสถานที่จริง รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการในประเด็นด้านการศึกษาชาติพันธุ์และกลุ่มคนชายขอบในสังคมไทย