ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์เเละการพัฒนา ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเข้าร่วมพูดคุย หารือในประเด็นชุมชนชาติพันธุ์กับปัญหายาเสพติด