ต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ School of International Relationship, Sun Yat-Sen University

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 คณาจารย์ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ School of International Relationship,  Sun Yat-Sen University