ต้อนรับและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับนักวิชาการจากประเทศเวียดนาม

ในระหว่างวันที่4-6 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางวิชาการกับนักวิชาการจาก Institute of Anthropology (IOA) และVietnam Academic of Social Sciences ประเทศเวียดนาม