สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2555