ความเคลื่อนไหวทางชาติพันธุ์

ในวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม subaltern ชั้น 1 อาคารปฎิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 13.00 น.