การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

All I 2553 I 2554 I 2556 I 2558 I 2560 

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison และ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมนานาชาติ The Forth Consortium International Conference on Hmong Studies ในหัวข้อ Memories, Networks, and Identities of Transnational Hmong ที่ UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2560

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน Academic Seminar Charismatic Monks of Lanna Buddhism ในวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.00-17.30 น.

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาร่วมกับศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ชาวไต หรือ Shan หรือไทใหญ่ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในตอนเหนือของประเทศพม่า ติดกับชายแดนไทยและจีน

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯร่วมกับ Institute of Research and Development, France จัดการประชุมขึ้นเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอบทความเกี่ยวกับแนวคิด Sedentism

การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ ร่วมกับศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ International Institute for Asian Studies, Leiden ประเทศเนเธอแลนด์