การประชุมวิชาการม้งศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison และ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมนานาชาติ The Forth Consortium International Conference on Hmong Studies ในหัวข้อ Memories, Networks, and Identities of Transnational Hmong ที่ UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2560 งบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุมได้จากค่าลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมการประชุมชาวต่างชาติ และ Henry Luce Foundation (ผ่าน Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin-Madison)

การประชุมดังกล่าวมีการนำเสนอบทความทางวิชาการ 14 หัวข้อ จำนวน 47 บทความ ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 198 คน จากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม ลาวและไทย โดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดร.โรม จิรานุกรม) เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และคณบดีคณะสังคมศาสตร์ (ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์) เป็นผู้กล่าวชี้แจงที่มาและรายละเอียดการประชุม

นอกจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการและความเคลื่อนไหวด้านต่างๆ ในสังคมม้งนานาชาติแล้ว ยังมีการเสวนาโต๊ะกลมกับการจัดนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งด้วย บทความทางวิชาการส่วนหนึ่งที่ได้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ จะได้รับการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือรวมบทความม้งศึกษาต่อไป ทั้งนี้เวทีวิชาการม้งศึกษานานาชาติดังกล่าวจัดขึ้นสองปีต่อครั้ง โดยเจ้าภาพครั้งถัดไปจะเป็น St. Katherine University ในมลรัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา