Academic Seminar Charismatic Monks of Lanna Buddhism

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์  มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน Academic Seminar Charismatic  Monks of Lanna Buddhism ในวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.00-17.30 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย นักวิชาการและนักศึกษาชาวต่างชาติ  นักวิชาการ อาจารย์  นักศึกษา  และผู้ที่สนใจทั่วไป