การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

All I 2553 I 2554 I 2556 I 2558 I 2560 

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯร่วมกับ Institute of Research and Development, France จัดการประชุมขึ้นเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอบทความเกี่ยวกับแนวคิด Sedentism

การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์