การฝึกอบรม

All I 2552 I 2553 I 2554 I 2555 I 2556 I 2558 I 2559 I 2560 I 2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการอบรมการเขียนสารคดี และการเขียนบทความวิชาการ วิทยากรโดย คุณวันดี สันติวุฒิเมธี นักเขียนและบรรณาธิการผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

รุ่นที่ 1 วันที่12-15 มีนาคม 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 19-22 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการพหุวัฒนธรรมและและความหลากหลายทางชาติพันธุ์: ความเข้าใจและการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม พ.ศ.2558

เยาวชนชาติพันธุ์ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯให้ความสำคัญ เพราะพวกเขาจะเป็นพลังสำคัญของชุมชนแทนผู้อาวุโส

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนเหล่านี้ จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนชาติพันธุ์ขึ้นมา

มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนชายแดนได้นิยามตัวเอง อันจะทำให้สังคมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชายแดน และยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครชาวกะเหรี่ยงในชุมชนชายแดนในการดำเนินการวิจัย และการคิดอย่างเป็นระบบด้วย

สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินงานให้มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง แต่พบว่ายังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นชาติพันธุ์ในมิติต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อมและเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษาด้วยความรู้ความเข้าใจและมีทัศนะคติที่ดีต่อกลุ่มชาติพันธุ์

การฝึกอบรมดังกล่าวนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงพหุวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ในสังคมไทย รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นชาติพันธุ์กับมิติต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม การศึกษา แรงงาน และสุขภาพ ฯลฯ

มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์และความเข้มแข็งของชุมชนผ่านการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชนกับกลุ่มองค์กร และผู้นำชุมชน โครงการฯ

การทำความเข้าใจกับประวัติศาสตร์ชุมชนท้องถิ่นเป็นประเด็นที่ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ ได้ให้ความสนใจ โดยในครั้งนี้เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่าของชุมชนมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่