เรียนรู้จากสนาม

All I 2555 I 2556 I 2557 I 2558 I 2559 I 2560 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทางสาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา ได้จัดให้นักศึกษาร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 14 คน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและ ลงมือปฏิบัติจริง ในกระบวนวิชา 156716: ภูมิปัญญาชาติพันธุ์กับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2559 โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำนาเกลือ

วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนการทำนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม และ เตาตาลมิตรปรีชา ชุมชนบ้านลมทวน ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 25-29 มีนาคม 2557 แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดโครงการ “ศึกษาชุมชนชาติพันธุ์” เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจสถานการณ์และปัญหาของชาวดาราอาง บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ณ บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดให้มีการศึกษาดูงานในกระบวนวิชาภูมิปัญญาชาติพันธุ์กับการพัฒนา มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 11 คน

ณ บ้านห้วยหินลาดใน อ. เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 23 สิงหาคม 2555 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนาได้เปิดสอนวิชา ภูมิปัญญาชาติพันธุ์และการพัฒนา

3 - 6 มกราคม 2555 ณ หมู่บ้านโป่งลึก–บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี