ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาภูมิปัญญาชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนาได้เปิดสอนวิชา ภูมิปัญญาชาติพันธุ์และการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะห์ความรู้พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในฐานะที่เป็นระบบวัฒนธรรมและปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน การรื้อฟื้นความรู้พื้นบ้านในการเผชิญกับการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ ตลาดและกระแสความคิดขององค์กรนอกภาครัฐ  และเพื่อให้นักศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนากับผลกระทบที่มีต่อความรู้พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึงขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนรูปแบบต่างๆ ที่อาศัยความรู้พื้นบ้าน

เพื่อให้ตอบสนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงเห็นควรพานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไปศึกษาดูงานที่บ้านหินลาดใน อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยหมู่บ้านหินลาดในเป็นหมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ ที่ได้ประยุกต์ความรู้พื้นบ้านด้านการจัดการทรัพยากร เช่นภูมิปัญญาไร่หมุนเวียน มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตอย่างสมดุล และยังมีกระบวนการชุมชนที่เข้มแข็งในการเลือกรับ ปรับใช้ความรู้ภายนอก ความทันสมัย เทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของชุมชน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555