ศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติจริง ในกระบวนวิชา 156716

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและลงมือปฏิบัติจริง ในกระบวนวิชา 156716: ภูมิปัญญาชาติพันธุ์กับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2559 โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำนาเกลือ ที่โรงเรียนการทำนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาภูมิปัญญาการทำน้ำตาลมะพร้าวไซรัป ที่เตาตาลมิตรปรีชา ชุมชนบ้านลมทวน ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม รวมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างกำแพงไม้ไผ่เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน กับตัวแทนเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน จ.สมุทรสงคราม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาและนิเวศสามน้ำกับประชาคมสมุทรสงคราม

ในกิจกรรมดังกล่าวคณะนักศึกษาได้จัดทำวิดีทัศน์ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสมุดสงครามขึ้น เพื่อนำเสนอ และวิเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้