ศึกษาดูงานในกระบวนวิชาภูมิปัญญาชาติพันธุ์กับการพัฒนา

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ณ บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดให้มีการศึกษาดูงานในกระบวนวิชาภูมิปัญญาชาติพันธุ์กับการพัฒนา มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 11 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะห์ความรู้พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในฐานะที่เป็นระบบวัฒนธรรมและปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน การรื้อฟื้นความรู้พื้นบ้านในการเผชิญกับการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ ตลาดและกระแสความคิดขององค์กรนอกภาครัฐ  และเพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนากับผลกระทบที่มีต่อความรู้พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึงขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนรูปในแบบต่างๆ ที่อาศัยความรู้พื้นบ้าน

เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงได้จัดให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานที่บ้านหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยหมู่บ้านหินลาดในเป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ มีการดำรงชีพด้วยการทำไร่หมุนเวียน นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากร เข้าใจวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ และได้เรียนรู้การประยุกต์ความรู้พื้นบ้านด้านการจัดการทรัพยากร เช่น ภูมิปัญญาไร่หมุนเวียน ภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้ง การปลูกและการเก็บชา และภูมิปัญญาการเก็บหน่อไม้  ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากป่าควบคู่ไปกับการรักษาป่า มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตอย่างสมดุล และยังได้เรียนรู้กระบวนการชุมชนที่เข้มแข็งในการเลือกรับ ปรับใช้ความรู้ภายนอก ความทันสมัย เทคโนโลยีต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของชุมชน