ศึกษาดูงานในกระบวนวิชาภูมิปัญญาชาติพันธุ์กับการพัฒนา

วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนการทำนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม
และ เตาตาลมิตรปรีชา ชุมชนบ้านลมทวน ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  จังหวัดสมุทรสงคราม

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานในพื้นที่และลงมือปฏิบัติจริง เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำนาเกลือที่โรงเรียนการทำนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม ศึกษาภูมิปัญญาการทำน้ำตาลมะพร้าวไซรัป ที่เตาตาลมิตรปรีชา ชุมชนบ้านลมทวน ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม และแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาและนิเวศ 3 น้ำกับประชาคมสมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 10 คน

จากการศึกษาดูงานดังกล่าวนักศึกษาได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ระบบนิเวศ 3 น้ำ วิถีชีวิตและการทำมาหากินของชาวสมุทรสงคราม ที่ต้องพึ่งพาอาศัยน้ำ รวมไปถึงการเข้ามาของนโยบายการพัฒนาที่ขาดความเข้าใจในระบบนิเวศและองค์ความรู้ท้องถิ่น เช่น การสร้างเขื่อน สร้างถนน สร้างสะพาน โรงงานอุสาหกรรม สิ่งเหล่านี้เป็นการทำลายระบบนิเวศ ทำให้เสียสมดุลนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอาชีพของคนสมุทรสงคราม เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่สั่งสมและสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต อย่างไรก็ดี ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็มีการรวมกลุ่มของคนสมุทรสงคราม เพื่อลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อท้องถิ่นของตนเอง มีการรวมกลุ่มเพื่อสืบทอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา เช่น กรณีของน้ำตาลมะพร้าวและนาเกลือ ที่มีการสืบทอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาให้แก่คนนอกที่สนใจ นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สมัยใหม่และองค์ความรู้แบบดั้งเดิมมาผสมผสานกันเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับสินค้าท้องถิ่น