ศึกษาดูงาน ภูมิปัญญาชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาดใน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทางสาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา ได้จัดให้นักศึกษาร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 14 คน ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนกับชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมและมีการตั้งถิ่นฐานมานับร้อยกว่าปี โดยชุมชนมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการป่าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กระทั่งในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ชุมชนได้เผชิญกับการพัฒนา ตั้งแต่การประกาศพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนที่ดินทำกินของชุมชน การสนับสนุนจากภาครัฐให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว การสนับสนุนให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามชุมชนก็ยังคงดำรงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในรูปแบบการทำไร่หมุนเวียน ซึ่งเป็นรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน