โครงการฝึกปฏิบัติงานสนามในกระบวนวิชาการสร้างกรอบความคิดและวิธีวิจัยทางสังคม

3-6 มกราคม 2556 อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2555 แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดการเรียนการสอนในวิชาการสร้างกรอบแนวคิดและวิธีวิจัยทางสังคม ในวิชาดังกล่าวเป็นการศึกษาหลักการและวิธีการวิจัยเพื่อใช้ในการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ ตั้งแต่การกำหนดปัญหาการวิจัย การสร้างกรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัย การเลือกกลุ่มประชากรและพื้นที่การวิจัย เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การทำงานภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนงานชาติพันธุ์วรรณนา และการเขียนโครงร่างการวิจัยที่ดี

สำหรับการทำงานภาคสนาม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการศึกษาวิจัยด้านชาติพันธุ์วรรณา ทางหลักสูตรฯ จึงได้จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นอำเภอที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ 3 กลุ่มคือกะเหรี่ยง ม้ง และลีซู ประชากรประกอบอาชีพหลากหลายตั้งแต่การดำรงชีพแบบดั้งเดิมด้วยการทำไร่หมุนเวียน ไปจนถึงการทำเกษตรพันธะสัญญาและการค้าขาย นอกจากนี้ราชการยังมีความต้องการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว “ปาย ๒” มีการจัดตั้งโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ์ และกำลังอยู่ระหว่างการสร้างวัดอีก 9 แห่งเพื่อทำให้อำเภอนี้มีความสมบูรณ์แบบ

จากลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จึงเห็นว่า พื้นที่นี้มีความเหมาะสมสำหรับการฝึกปฏิบัติงานสนามในหลักสูตรดังกล่าว