โครงการศึกษาชุมชนชาติพันธุ์

วันที่ 25-29 มีนาคม 2557 แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา  จัดโครงการ “ศึกษาชุมชนชาติพันธุ์” เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจสถานการณ์และปัญหาของชาวดาราอาง บ้านปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และสามารถพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมรวมทั้งการฝึกปฏิบัติการทำสารคดีสั้น อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะการทำงานสนาม ซึ่งเป็นการเตรียมตัวนักศึกษาก่อนที่จะลง ไปเก็บ “งานสนาม” ในงานวิทยานิพนธ์ของตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ วิทยากร  และนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 18 คน