เรียนรู้จากสนาม

All I 2555 I 2556 I 2557 I 2558 I 2559 I 2560 

ณ บ้านห้วยหินลาดใน อ. เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 23 สิงหาคม 2555 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนาได้เปิดสอนวิชา ภูมิปัญญาชาติพันธุ์และการพัฒนา

3 - 6 มกราคม 2555 ณ หมู่บ้านโป่งลึก–บางกลอย อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี