เรียนรู้จากสนาม

All I 2555 I 2556 I 2557 I 2558 I 2559 I 2560 

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 ณ บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดให้มีการศึกษาดูงานในกระบวนวิชาภูมิปัญญาชาติพันธุ์กับการพัฒนา มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 11 คน