เรียนรู้จากสนาม

All I 2555 I 2556 I 2557 I 2558 I 2559 I 2560 

วันที่ 25-29 มีนาคม 2557 แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดโครงการ “ศึกษาชุมชนชาติพันธุ์” เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจสถานการณ์และปัญหาของชาวดาราอาง บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่