เรียนรู้จากสนาม

All I 2555 I 2556 I 2557 I 2558 I 2559 I 2560 

วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนการทำนาเกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม และ เตาตาลมิตรปรีชา ชุมชนบ้านลมทวน ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม