เรียนรู้จากสนาม

All I 2555 I 2556 I 2557 I 2558 I 2559 I 2560 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559 ทางสาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการพัฒนา ได้จัดให้นักศึกษาร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 14 คน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา จัดให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานและ ลงมือปฏิบัติจริง ในกระบวนวิชา 156716: ภูมิปัญญาชาติพันธุ์กับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2559 โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทำนาเกลือ