ประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ

All I 2553 I 2554 I 2555 I 2556 I 2557 I 2558 I 2559 I 2560

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มีการนำเสนองานในหัวข้อ เรื่อง "Assessing the Impact of Thailand Government Policies and Programs on Indigenous People: A Case Study of Karen’s Baan Huai Hin Lad Nai" โดย Ariane Lou จาก University of the Philippines-Diliman

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา เชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ "วิธีวิทยาการศึกษาคนไร้บ้าน" โดย ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

โดย Prof.Göran Dahl นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์จาก Lund University ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นักศึกษาสาขาชาติพันธุ์สัมพันธ์เละการพัฒนา เเละสังคมสาสตร์สุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 9 คนซึ่งได้ศึกษาในกระบวนวิชา 156716: ภูมิปัญญาชาติพันธุ์กับการพัฒนา

วันที่ 11 มีนาคม 2559 แขนงวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนาจัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยและจริยธรรมของนักวิจัย โดย Dr.Nathan Porath

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา ได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมพิเศษให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี ในหัวข้อ Ethnic Relations and Etnicity: Edmund R. Leach and his works ว่าด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติชีวิตของ Edmund R. Leach

21 ตุลาคม 2558 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 – 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยที่ผ่านมาการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาชาติพันธุ์นับเป็นงานที่มีความสำคัญไม่น้อย แม้ในช่วงแรกของการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์นั้นมักจะถูกถ่ายทอดโดยนักเดินทาง หมอสอนศาสนา และงานวิจัยของชาวตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ บนทัศนะสายตาของคนนอก และช่วงถัดมาผู้ที่บอกเล่าจะเป็นนักวิชาการด้านมานุษยวิทยาที่ศึกษาหมู่บ้าน ชุมชน ประเด็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม ผ่านสายตาของนักวิชาการไทยอาวุโส

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานนานาชาติ The 9th International Conference on Humanities and Social Sciences ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ลิเกวิก คนจนเมือง และการประกอบสร้างชุมชนท่ามกลางชีวิตร่วมสมัย ในกรุงเทพมหานคร” วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการรื้อฟื้นภาษา และ วัฒนธรรม ของชาวไตอาหม ประเทศอินเดีย (Ahom Language and Cultural Revival) วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมคณบดี 4107 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยายนี้มีความมุ่งหวังให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท “สื่อ”

วันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การบรรยายพิเศานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย ชนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การบรรยายพิเศษ เรื่อง พหุวัฒนธรรมในระบบการศึกษา วันที่ 7 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษเรื่อง อัตลักษณ์: ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนา วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2553 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่