ประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา เชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ "วิธีวิทยาการศึกษาคนไร้บ้าน" โดย ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

โดย Prof.Göran Dahl นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์จาก Lund University ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 11 มีนาคม 2559 แขนงวิชาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนาจัดให้มีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เกี่ยวกับกระบวนการทำวิจัยและจริยธรรมของนักวิจัย โดย Dr.Nathan Porath

21 ตุลาคม 2558 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

19 – 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานนานาชาติ The 9th International Conference on Humanities and Social Sciences ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ลิเกวิก คนจนเมือง และการประกอบสร้างชุมชนท่ามกลางชีวิตร่วมสมัย ในกรุงเทพมหานคร” วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการรื้อฟื้นภาษา และ วัฒนธรรม ของชาวไตอาหม ประเทศอินเดีย (Ahom Language and Cultural Revival) วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมคณบดี 4107 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษ เรื่อง พหุวัฒนธรรมในระบบการศึกษา วันที่ 7 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบรรยายพิเศษเรื่อง อัตลักษณ์: ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และศาสนา วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่