การรับสมัคร

ช่วงที่รับสมัคร

ในแต่ละปีการศึกษาแบ่งรอบการรับสมัครนักศึกษา

รอบที่ 1           19 ธันวาคม 2559 – 13 มกราคม 2560
รอบที่ 2           20 มีนาคม – 12 เมษายน 2560
รอบที่ 3          10 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560

 

 

วิธีการสมัคร

1. สมัครทาง Internet ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย: http://www.grad.cmu.ac.th
2. สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย