การรับสมัคร

ช่วงที่รับสมัคร

ในแต่ละปีการศึกษาแบ่งรอบการรับสมัครนักศึกษา

รอบที่ 1           15 ธันวาคม 2560 – 23 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2           16 เมษายน  – 22 มิถุนายน 2561
 


 

วิธีการสมัคร

1. สมัครทาง Internet ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย: http://www.grad.cmu.ac.th
2. สมัครด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย