คณาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์ผู้สอนอาจารย์ที่เชิญมาบรรยายพิเศษ

คณาจารย์ผู้สอน

Ph.D. International Development Education (Anthropology), Stanford University, USA
Ph.D. (Honorary), Social Anthropology, Goteborg University, Sweden
M.A. (Anthropology), Stanford University, USA
ศศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) เกียรตินิยม “ดี” สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
อ.บ.   (อักษรศาสตรบัณฑิต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ:
ชาติพันธุ์กับการพัฒนา
ประเด็นข้ามพรมแดน (ผู้ลี้ภัย)
ประชาคมอาเซียน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา

วิชาที่สอน
แนวคิดทฤษฏีด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา
สัมมนา
หัวข้อเลือกสรรทางด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา
การสร้างกรอบความคิดในการวิจัยทางสังคม
ภูมิปัญญาชาติพันธุ์กับการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอน

Ph.D. (Anthropology), University of Washington, Seattle, USA
ศศ.ม. (วิจัยประชากรและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ความสนใจ:
ชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง
ม้งศึกษา
การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์

วิชาที่สอน
แนวคิดทฤษฏีด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา
พหุวัฒนธรรมกับสังคมสมัยใหม่ 
หัวข้อเลือกสรรทางด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอน

Ph.D. (Anthropology), Macquarie University, Australia
ศศ.ม. (สิทธิมนุษยชน) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจ:
สิทธิมนุษยชน 
สัญชาติและความเป็นชาติพันธุ์ 
ประเด็นข้ามพรมแดน (คนไร้สัญชาติ)

วิชาที่สอน:
พหุวัฒนธรรมกับสังคมสมัยใหม่
หัวข้อเลือกสรรทางด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอน

ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์), มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ. (พยาบาลผดุงครรภ์), มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจ:
สุขภาพชาติพันธุ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชาติพันธุ์
ประเด็นข้ามพรมแดน (ผู้ลี้ภัย)

วิชาที่สอน:
การสร้างกรอบความคิดในการวิจัยทางสังคม
สัมมนา
หัวข้อเลือกสรรทางด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา
ภูมิปัญญาชาติพันธุ์กับการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอน

Ph.D. (Anthropology), University of Texas at Austin
M.A. (Anthropology), University of Hawaii, USA
M.A. (Southeast  Asian Studies), National University of Singapore, Singapore
ศศ.บ. (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจ:
สื่อและวัฒนธรรมศึกษา
ประเด็นข้ามพรมแดน (การเคลื่อนย้ายประชากร)
พม่าศึกษา
                                               

วิชาที่สอน:
ชาติพันธุ์วิทัศน์
หัวข้อเลือกสรรทางด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา

คณาจารย์ผู้สอน

M.A. (Sociocultural Anthropology) University of Washington, Seattle, WA, USA
M.A. (Intercultural Communication) Portland State University, Portland, OR, USA
Certificate in Teaching English as a Second Language, Portland State University, Portland,OR, USA
B.A. (Social Science for Secondary Education) Pacific Lutheran University, WA, USA    

ความสนใจ:
ชนบทศึกษา
แรงงานข้ามชาติ
วัฒนธรรมศึกษา

วิชาที่สอน:
การสร้างกรอบความคิดในการวิจัยทางสังคม
หัวข้อเลือกสรรทางด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา