กิจกรรม

เมื่อวันพุธ ที่10 สิงหาคม พ.ศ.2559 แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์เเละการพัฒนา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ ทางหลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนาได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 58

การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำภาพยนตร์เชิงชาติพันธุ์ วันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ และบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การผลิตภาพยนตร์เชิงชาติพันธุ์ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2557 พื้นที่ตลาดวโรรส ขอบเขตตรอกเล่าโจ๊ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การสัมมนาบทบาทของนักศึกษาหลักสูตรชาติพันธุ์และจุดยืนทางวิชาการต่อสังคมวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ สวนเจ็ดริน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่