กิจกรรม

All I 2556 I 2557 I 2558 I 2559 I 2560
 

ในที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

ในที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

วันที่15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

วันที่15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

วันที่3 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

วันที่31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

วันที่15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์

เมื่อวันพุธ ที่10 สิงหาคม พ.ศ.2559 แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์เเละการพัฒนา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ ทางหลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนาได้จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 58

การผลิตภาพยนตร์เชิงชาติพันธุ์ ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2557 พื้นที่ตลาดวโรรส ขอบเขตตรอกเล่าโจ๊ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทำภาพยนตร์เชิงชาติพันธุ์ วันที่ 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ และบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสัมมนาบทบาทของนักศึกษาหลักสูตรชาติพันธุ์และจุดยืนทางวิชาการต่อสังคมวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ สวนเจ็ดริน ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่