ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอารียา รัตนเวียงผา นักศึกษาแขนงชาติพันธุ์ชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2560

24 มกราคม 2560 นายอัสรี มาหะมะ นักศึกษาสาขาชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา ได้รับเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทความความคาดหวังด้านอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์และความเข้าใจเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ใน อาเซียนของ คนไทย ผ่านสื่อต่างๆ: กรณีน้องแนน สาวเสิร์ฟร้านลาบ เชียงใหม่

ภาพยนตร์สารคดี Michael’s โดย นายคุณวุฒิ บุญฤกษ์ นักศึกษาแขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศผลงานประเภทสารคดี (รางวัลดุ๊ก)

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557-2559 มีนักศึกษาในหลักสูตรชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนาได้รับการพิจารณาทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ในโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ จำนวน 12 คน