ฐานข้อมูลภาพถ่ายและวิดีทัศน์(พิพิธภัณฑ์ออนไลน์)

เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมดประมาณ 5,000 ภาพ เป็นภาพที่ถ่ายโดยบุคลากรของศูนย์ฯ กับภาพถ่ายที่ได้รับความอนุเคราะห์มาจากนักมานุษยวิทยาอาวุโส และมิชชันนารีที่ทำงานกับกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือของประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้านมายาวนาน อาทิเช่น

1) Dr. Hans Manndorff  นักมานุษยวิทยาผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติด้านการควบคุมยาเสพติดที่เข้ามาเป็นปรึกษาและหัวหน้าคณะสำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2504-2508 และได้ถ่ายภาพวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆ เอาไว้เป็นจำนวนมาก

2) Dr. Jacque Lemoine นักมานุษยวิทยาชาวฝรั่งเศส ทำการศึกษาวิถีชีวิตและพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งและเมี่ยนในประเทศไทยและลาว มาตั้งแต่ทศวรรษ 1960

3) Dr. Olivier Evrard นักมานุษยวิทยาประจำสถาบันวิจัยและการพัฒนา ประเทศฝรั่งเศส (ปัจจุบันเป็นนักวิจัยอาคันตุกะที่ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา) ที่ทำการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ขมุในประเทศลาวมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990

4) Dr. Paul Cohen  นักมานุษยวิทยาจากประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ถ่ายภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อในภาคเหนือของประเทศไทยและลาว

5) Reinhard Holdler นักมานุษยวิทยาและนักข่าวชาวเยอรมันที่ได้ถ่ายภาพวิถีชีวิตของผู้คน ทิวทัศน์ และสถาปัตยกรรมของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980

6) Imogene Williams เป็นมิชชันนารีชาวสหรัฐอเมริกา ที่เข้ามาทำงานเผยแพร่ศาสนาในหมู่ชาวม้งและเมี่ยนในจังหวัดน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2503-2530 และได้ถ่ายภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านเอาไว้เป็นจำนวนมาก

            ต้นฉบับของภาพที่ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ ได้รับความอนุเคราะห์มาจากบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นทั้งในรูปของสไลด์ ฟิมพ์ และภาพถ่ายที่ล้างแล้ว โดย ศูนย์ฯ ได้นำมาสแกนและจัดหมวดหมู่ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิตอลไฟล์ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรักษา กับทั้งทำการคัดเลือกภาพถ่ายบางส่วนมาลดความละเอียดลง เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ