โครงการสร้างเสริมเยาวชนชาติพันธุ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

รับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมเยาวชนชาติพันธุ์ในโครงการสร้างเสริมเยาวชนชาติพันธุ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

                                                       รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2560  

                                                       รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2560                 


เปิดรับสมัครแล้ว  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 

สถานที่จัดการอบรม  ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


สิ่งที่จะได้รับจากการเข้าร่วมอบรม

  • สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
  • ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  • กิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้จากพื้นที่จริง
  • ฝึกทักษะการจัดทำสื่อจากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์

ฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดการอบรม

ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ Word Download 

ดาวน์โหลดใบสมัครไฟล์ PDF  Download 

 


รายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก 

เพื่อเข้ารับการอบรมในโครงการสร้างเสริมเยาวชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF  Download