วิดีทัศน์

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนชาติพันธุ์ในการผลิตสื่อภาพยนตร์บอกเล่าเรื่องราวตนเอง

เยาวชนชาติพันธุ์ เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งที่ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯให้ความสำคัญ เพราะพวกเขาจะเป็นพลังสำคัญของชุมชนแทนผู้อาวุโส การพัฒนาที่ผ่านมาได้ผลักดันให้เยาวชนเข้าสู่ความทันสมัย ได้รับการศึกษาแผนใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสังคมภายนอกหมู่บ้าน แต่พบว่า เยาวชนเหล่านี้ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่น และกลุ่มชาติพันธุ์ตนเอง รวมทั้งยังขาดช่องทางในการเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อาวุโส หรือปราชญ์ท้องถิ่นด้วย

ในปีพ.ศ.2553 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯได้ริเริ่มโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนชาติพันธุ์ โดยคัดเลือกเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และมีความสนใจปัญหาชุมชนที่มาจากการพัฒนาเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี บางพื้นที่เน้นการเรียนรู้ระหว่างเยาวชนกับปราชญ์ท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและวัฒนธรรมตนเอง อย่างไรก็ตาม พบว่า เยาวชนไม่สามารถเขียนรายงานได้ทั้งที่มีข้อมูลที่ละเอียด ดังนั้นในปีพ.ศ. 2556 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอจากการเขียนไปสู่การผลิตภาพยนตร์สั้น โดยประสานงานกับคณะทำงานจากมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน  ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตสื่อภาพยนตร์ชาติพันธุ์ให้ความรู้ เทคนิค การผลิตสื่อภาพยนตร์ โดยได้เลือกเยาวชนจาก 2 พื้นที่คือ เยาวชนกะเหรี่ยงจากหมู่บ้านโป่งลึก บางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และเยาวชนคะฉิ่นจากหมู่บ้านใหม่สามัคคี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ผลการดำเนินงาน พบว่า การใช้สื่อภาพยนตร์เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตนเองนั้น เป็นรูปแบบที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนมากกว่างานเขียน เยาวชนได้ฝึกปฏิบัติการใช้กล้องถ่ายรูป การตัดต่อ การถ่ายทำ ทำให้เยาวชนได้ร่วมกับชาวบ้านเลือกเรื่องที่สะท้อนปัญหาของชุมชน จึงทำให้ชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วมกว้างขวางกว่าการเขียนงาน

ความฝันของพ่อ โดย เยาวชนคะฉิ่น บ้านใหม่สามัคคี อ.เชียงดาว จ.เชียงดาว

ความฝันของพ่อที่ต้องการกลับไปร่วมพิธีรำมะเหน่า ที่เมืองมิตจีน่า แต่พ่อต้องเสียชีวิตไปก่อน ลูกสาวจึงเป็นผู้สานฝันของพ่อด้วยการตั้งใจเรียนหนังสือ และหาเงินมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ตัวเธอและแม่ได้เดินทางไปร่วมพิธีรำมะเหน่าตามความฝันของพ่อ

วิถีชีวิต โดย เยาวชนกะเหรี่ยง บ้านโป่งลึก และบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ได้บอกเล่าถึงความทุกข์ และความพยายามแก้ไขปัญหาของชาวกะเหรี่ยงโป่งลึก-บางกลอยที่ถูกไล่รื้อจากที่อยู่อาศัยและที่ทำกินบริเวณบางกลอยบนให้มาอยู่อาศัยที่บ้านโป่งลึก บางกลอย เมื่อมาอยู่อาศัยในที่ที่จัดสรรให้ ก็พบปัญหาไม่มีที่ดินปลูกข้าว เยาวชนต้องออกไปทำงานรับจ้าง
ข้างนอก นอกจากนี้ มีโครงการพัฒนาให้ชาวบ้านทำนาขั้นบันได ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยง

ในอนาคต ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯมีความมุ่งหวังจะผลิตภาพยนตร์ชาติพันธุ์ให้มีความครอบคลุมชาติพันธุ์ต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภาพยนตร์นี้ต้องสะท้อนถึงปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เผชิญอยู่ รวมทั้ง ความพยายามปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง