งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ

All I 2556-2557 I 2557-2558 

โครงการวิจัยฯนี้ จึงมุ่งหวังให้ชาวปะหล่องได้วิเคราะห์ และหาทางออกร่วมกันว่า พวกเขาจะร่วมกันผ่าวิกฤตนี้อย่างไร เพื่อให้มีความมั่นคงในชีวิตและชุมชน ทางเลือกด้านอาชีพที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

โครงการวิจัยฯนี้ เป็นการดำเนินงานในระยะที่สองที่ทางศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ให้ดำเนินการวิจัยในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา