งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

All I 2552 I 2552-2554 I 2554 I 2554-2555 I 2556 I 2556-2557

ชาวปะหล่องปางแดง อำเภอเชียงดาว ไม่ได้เป็นหมู่บ้านปะหล่องแห่งเดียวในภาคเหนือของประเทศไทย มีหมู่บ้านปะหล่องที่อพยพมาตั้งแต่แรก ที่บ้านนอแล ตำบลอ่างขาง อำเภอฝาง

The research focuses first on the origin of the multiple ID cards as well as on their legal implications for their beholders in Thailand and the evolution of the legal framework in the course of the last decade.

งานวิจัยกำปงเป็นงานวิจัยที่ชาวบ้านมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชน ชุมชนกับการใช้ทรัพยากร ตลอดจนการปรับตัวของชาวบ้านในกำปง 6 แห่ง

นอกจากนี้การวิจัยชิ้นนี้ยังพบว่าท่ามกลางชุมชนจินตกรรม (imagined communities) ที่รัฐชาติต่างๆทั้ง รัฐไทย รัฐพม่า รัฐจีน และรัฐลาวได้สร้างขึ้น

ข้อค้นพบประการสำคัญของงานวิจัยนี้ คือการเผยแพร่ศาสนาโดยมิชชันนารีชาวม้งจากประเทศไทยและอเมริกาเข้าให้แก่ชาวม้งในลาว เวียดนามและจีน (รวมทั้งพม่าด้วย) เป็นการผลิตซ้ำ และตอกย้ำแนวคิดวิวัฒนาการที่มองว่าศาสนาคริสต์และวัฒนธรรมแบบตะวันตกมีความทันสมัยกว่าลัทธิบูชาบรรพบุรุษและประเพณีนิยมของชาวม้ง

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา (The Institute of Research for Development : IRD) ประเทศฝรั่งเศส

โครงการนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ในเมืองในบริบทสังคมไทย โดยเริ่มด้วยการนำเสนอเกี่ยวกับการให้คำจำกัดความคำว่า “เมือง”