งานวิจัยเชิงนโยบาย

All I 2553 I 2554-2555 I 2555-2556 I 2556-2557 

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาและสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมในชุมชนท้องถิ่นไทย

โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ มาจากความร่วมมือการทำงานเป็นเครือข่ายขององค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับคนชายขอบอันเป็นผลจากการที่บุคคลไม่มีสถานะทางกฎหมายในฐานะพลเมืองไทย จึงทำให้คนเหล่านี้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ขาดความมั่นคงในการดำรงชีวิตและสังคม

หลังจากที่ประเทศเมียนมาร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยมีการเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 และจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนพร้อมกับดำเนินนโยบายปรองดองแห่งชาติ

โครงการฟื้นฟูภาษาฯ ได้พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในการใช้ภาษาถิ่น สื่อการเรียนการจะทำออกมาในรูปแบบเดียวกัน

“มือเจะคี” เป็นภาษาปกาเกอะญอ (คำว่า “มือเจะ” แปลว่าน้ำแม่แจ่ม ส่วนคำว่า “คี” แปลว่าขุนห้วย ขุนต้น ต้นน้ำ) หมายถึง บริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำแม่แจ่ม

โครงการวิจัย พื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษตามมติครม. วันที่ 3 สิงหาคม 2553

งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจกับบริบทของปัญหาในกระบวนการพิสูจน์สถานะทางบุคคล การจดทะเบียนสถานะทางบุคคล และการอนุมัติสัญชาติ