งานวิจัยเชิงนโยบาย

All I 2553 I 2554-2555 I 2555-2556 I 2556-2557 

โครงการฟื้นฟูภาษาฯ ได้พัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในการใช้ภาษาถิ่น สื่อการเรียนการจะทำออกมาในรูปแบบเดียวกัน

“มือเจะคี” เป็นภาษาปกาเกอะญอ (คำว่า “มือเจะ” แปลว่าน้ำแม่แจ่ม ส่วนคำว่า “คี” แปลว่าขุนห้วย ขุนต้น ต้นน้ำ) หมายถึง บริเวณที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำแม่แจ่ม