งานวิจัยเชิงนโยบาย

All I 2553 I 2554-2555 I 2555-2556 I 2556-2557 

หลังจากที่ประเทศเมียนมาร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยมีการเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 และจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนพร้อมกับดำเนินนโยบายปรองดองแห่งชาติ