งานวิจัยเชิงนโยบาย

All I 2553 I 2554-2555 I 2555-2556 I 2556-2557 

โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาและสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมในชุมชนท้องถิ่นไทย

โครงการคุ้มครองสิทธิเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติ มาจากความร่วมมือการทำงานเป็นเครือข่ายขององค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับคนชายขอบอันเป็นผลจากการที่บุคคลไม่มีสถานะทางกฎหมายในฐานะพลเมืองไทย จึงทำให้คนเหล่านี้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ขาดความมั่นคงในการดำรงชีวิตและสังคม