การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

All I 2555 I 2556 I 2557 I 2558 I 2559 I 2560

ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ

วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลระดับนโยบายและพื้นที่ และแนวทางออกเพื่อการแก้ไขปัญหา

สัมมนากองทุนคืนสิทธิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ตัวแทนจากชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “กองทุนคืนสิทธิ : การขยายกลุ่มเป้าหมายและสิทธิประโยชน์” เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อระดมสถานการณ์ปัญหาจัดทำข้อเสนอนโยบาย

ประชุมสัมมนาสาธารณะ วิจัยลุ่มน้ำสายบุรี โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี ร่วมกับเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำสายบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจในทางวิชาการเป็นอย่างมาก ประชากรชาวกะเหรี่ยงส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆ ตามชายแดนไทย-พม่า อีกส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศพม่า

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) จัดการประชุมในหัวข้อ “สถานะบุคคล และสิทธิพลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดน”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล มีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “การประกอบอาชีพของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย ตามความรู้ ความสามารถของตนเอง”

การประชุมนี้เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้รับฟังสถานการณ์การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ และให้มีการแลกเปลี่ยน รับฟังข้อมูลในประเด็นที่สำคัญ

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในบริบทพหุวัฒนธรรมอาเซียน

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วง 3-5 ทศวรรษที่ผ่านมา อาทิ การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ช่วยทำให้รัฐและทุนร่วมมือกันเพิ่มแรงเบียดขับให้กับ “คน” ในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยเรื่อง “ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว” โดยโครงการวิจัยฯได้เลือกศึกษาค่ายพักพิงฯ 4 แห่ง

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกันจัด เวทีเสวนาวิชาการ “17 ปี มติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 : ความล้มเหลวของรัฐไทยในการจัดการทรัพยากรบนคราบน้ำตาประชาชน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ได้จัดการประชุมเพื่อประเมินสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน ในด้านทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ(คกน.) คณะเยซูฮิต สวนเจ็ดริน เครือข่ายพระสงฆ์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ จัดเวทีเสวนา “บทเรียนทุ่งป่าคา สู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทย

สัมมนากองทุนคืนสิทธิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ตัวแทนจากชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “กองทุนคืนสิทธิ : การขยายกลุ่มเป้าหมายและสิทธิประโยชน์” เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อระดมสถานการณ์ปัญหาจัดทำข้อเสนอนโยบาย

ประชุมสัมมนาสาธารณะ วิจัยลุ่มน้ำสายบุรี โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี ร่วมกับเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำสายบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจในทางวิชาการเป็นอย่างมาก ประชากรชาวกะเหรี่ยงส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆ ตามชายแดนไทย-พม่า อีกส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศพม่า

จัดเวทีเสวนา ป่าคือชีวิต...ชีวิตที่สูญหาย(กะเหรี่ยงต้นน้ำเพชร) บนเส้นทางการจัดการทรัพยากรของรัฐ ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.00-15.15 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน การรับรู้ของสังคมทั่วไป มักมีภาพอย่างเหมารวมเกี่ยวกับ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ว่าเป็นพื้นที่ของความน่ากลัว ความรุนแรง

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้แทนของ IRD และศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ ผู้แทนกงสุลฝรั่งเศสและประเทศ อื่นๆ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นักมานุษยวิทยา นักพัฒนา คณาจารย์ นักศึกษา ชาวบ้านจากชุมชนชาติพันธุ์และผู้ที่สนใจทั่วไป 180 คน

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แรงงานข้ามชาติกับสิทธิด้านสุขภาพ” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2556

ในหัวข้อ “6 ปีแห่งการสถาปนาวันชนเผ่าพื้นเมืองในไทย และ 6 ปี ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) กับการขานรับของประเทศไทย”

จัดการสัมมนา เรื่อง สัญชาติกับความเป็นพลเมืองอาเซียน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ป่ากับคน : ในมุมมองของศาล บทเรียนจากคำพิพากษาคดีแม่อมกิ” ณ.ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่