การประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับท้องถิ่น

All I 2555 I 2556 I 2557 I 2558 I 2559 I 2560

ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD) ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาร่วมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) จัดการประชุมในหัวข้อ “สถานะบุคคล และสิทธิพลเมืองกลุ่มชาติพันธุ์ชายแดน”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล มีการจัดเสวนา ในหัวข้อ “การประกอบอาชีพของคนไร้สัญชาติในประเทศไทย ตามความรู้ ความสามารถของตนเอง”

ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในบริบทพหุวัฒนธรรมอาเซียน

การประชุมนี้เพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้รับฟังสถานการณ์การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ และให้มีการแลกเปลี่ยน รับฟังข้อมูลในประเด็นที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในช่วง 3-5 ทศวรรษที่ผ่านมา อาทิ การเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า การพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน ช่วยทำให้รัฐและทุนร่วมมือกันเพิ่มแรงเบียดขับให้กับ “คน” ในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยเรื่อง “ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว” โดยโครงการวิจัยฯได้เลือกศึกษาค่ายพักพิงฯ 4 แห่ง

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกันจัด เวทีเสวนาวิชาการ “17 ปี มติ ครม. 30 มิถุนายน 2541 : ความล้มเหลวของรัฐไทยในการจัดการทรัพยากรบนคราบน้ำตาประชาชน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวดี ชั้น 4 โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ได้จัดการประชุมเพื่อประเมินสภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน ในด้านทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา ร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ(คกน.) คณะเยซูฮิต สวนเจ็ดริน เครือข่ายพระสงฆ์ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ จัดเวทีเสวนา “บทเรียนทุ่งป่าคา สู่การปฏิรูประบบยุติธรรมในสังคมไทย

สัมมนากองทุนคืนสิทธิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา ตัวแทนจากชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “กองทุนคืนสิทธิ : การขยายกลุ่มเป้าหมายและสิทธิประโยชน์” เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อระดมสถานการณ์ปัญหาจัดทำข้อเสนอนโยบาย

ประชุมสัมมนาสาธารณะ วิจัยลุ่มน้ำสายบุรี โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการลุ่มน้ำสายบุรี ร่วมกับเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำสายบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยการสนับสนุนของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความน่าสนใจในทางวิชาการเป็นอย่างมาก ประชากรชาวกะเหรี่ยงส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดต่างๆ ตามชายแดนไทย-พม่า อีกส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศพม่า

จัดเวทีเสวนา ป่าคือชีวิต...ชีวิตที่สูญหาย(กะเหรี่ยงต้นน้ำเพชร) บนเส้นทางการจัดการทรัพยากรของรัฐ ในวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.00-15.15 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการชั้น 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน การรับรู้ของสังคมทั่วไป มักมีภาพอย่างเหมารวมเกี่ยวกับ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ว่าเป็นพื้นที่ของความน่ากลัว ความรุนแรง

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้แทนของ IRD และศูนย์วัฒนธรรมฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ ผู้แทนกงสุลฝรั่งเศสและประเทศ อื่นๆ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นักมานุษยวิทยา นักพัฒนา คณาจารย์ นักศึกษา ชาวบ้านจากชุมชนชาติพันธุ์และผู้ที่สนใจทั่วไป 180 คน

ในหัวข้อ “6 ปีแห่งการสถาปนาวันชนเผ่าพื้นเมืองในไทย และ 6 ปี ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP) กับการขานรับของประเทศไทย”

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมรายงานวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แรงงานข้ามชาติกับสิทธิด้านสุขภาพ” ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2556

จัดการสัมมนา เรื่อง สัญชาติกับความเป็นพลเมืองอาเซียน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ป่ากับคน : ในมุมมองของศาล บทเรียนจากคำพิพากษาคดีแม่อมกิ” ณ.ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่