ข้อมูลนักศึกษา/วิทยานิพนธ์

นักศึกษารุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2553

530431024

นักศึกษารุ่นที่ 1 รหัส 53 

รหัสนักศึกษา 530431024                 

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การแต่งงานข้ามชาติระหว่างม้งในลาวและในสหรัฐอเมริกา: ความหมายและกระบวนการ
Transnational Marriage between the Hmong in Laos and in the United States of America: Social Meanings and Processes

Download Abstact

E-mail: juviong@gmail.com

530431029

นักศึกษารุ่นที่ 1 รหัส 53 

รหัสนักศึกษา 530431029               

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

กระบวนการกลายเป็นสินค้าของหัตถกรรมฝีมือของชาวลีซู
Commoditization of Lisu Handicrafts

Download Abstact

E-mail: msaeju@gmail.com

 

 

 

นักศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2554

540431037

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา 540431037                

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

พระสงฆ์และสามเณรข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมาร์และปฏิบัติการในพื้นที่ศาสนาและวัฒนธรรม
Transborder Buddhist Monks and Novices from Myanmar and their Practices in  Religious and Cultural Spaces

Download Abstact

E-mail: sapawut.a@gmail.com

540431038

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา 540431038               

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การช่วงชิงความทรงจำทางสังคมในชุมชนม้งดอยยาว – ดอยผาหม่น
Contesting Social Memories in Hmong Community of Doi Yao – Doi Phamon

Download Abstact

E-mail: urai.2530@hotmail.com

540431044

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา  540431044

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

ชุมชนปฏิบัติใน “ปอเนาะ” กับการสร้างความเป็นมลายูมุสลิม
Community of Practice in “Pondok” and the Construction Process of Being Malay Muslims

E-mail: Zulazrixabi@gmail.com

540431045

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา  540431045                   

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การรวมเข้าและการกีดกันในกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ หมู่บ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Inclusion and Exclusion in the Transition Process to Commercialization:  A Case Study of Pgaz K’Nyau Ethnic Community, Huay Hom Village, Mea Hong Son Province 

Download Abstact

E-mail: theresa.masu@gmail.com

540431046

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา  540431046       

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การเมืองเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของคนในลำพูน
Politics of Identity Reconstruction among Yong People in Lamphun    

Download Abstact       

E-mail: tanawatpalee@hotmail.com

540431048

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา  540431048       

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

วิถีการดำรงชีพและความแตกต่างทางสังคมของคนขมุในการพัฒนาทุนนิยมบริเวณชายแดนไทย-ลาว
Livelihoods and Social Differentiation of the Khamu People in Economic Development on Thai-Laos Border

Download Abstact

E-mail: sasipar_nhong@hotmail.com

540431049

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา  540431049                   

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

“จราเมาะห์อากามา” (การบรรยายศาสนา): ความหมายและขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนาของชาวมลายูมุสลิมสายจารีต
“Ceramoh Agama”: Meaning and Religious Movements of the Traditional Malay Muslim

Download Abstact

E-mail: atree_305@hotmail.com

 

540431050

นักศึกษารุ่นที่ 2 รหัส 54 

รหัสนักศึกษา  540431050       

หัวข้อวิทยานิพนธ์:

“วิถีอีสาน” ในวัฒนธรรมประชา: การแสดงในสถานบันเทิง “อีสานเถิดเทิง”กรุงเทพมหานคร
“Isaan Ways” in Pop Culture: Isaan Performance ”IsaanTheudTherng” Pub in Bangkok

Download Abstact

E-mail: ujomyim@yahoo.com

 

 

นักศึกษารุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2555

550431003

นักศึกษารุ่นที่ 3 รหัส 55 

รหัสนักศึกษา  550431003   

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

ผู้พลัดถิ่นชาวโรฮิงญาในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า
Rohingya Diaspora in Thailand-Myanmar Borderland

Download Abstact

E-mail: kunnawut.b@gmail.com

550431006

นักศึกษารุ่นที่ 3 รหัส 55 

รหัสนักศึกษา 550431006        

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

“ไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ”: คนไร้สัญชาติที่เป็นยิ่งกว่าพลเมือง
 “Thai Plad Tin Phak Nuea”:  Active “Citizen” Without Citizenship

Download Abstact

E-mail: Reelr7@gmail.com

550431011

นักศึกษารุ่นที่ 3 รหัส 55 

รหัสนักศึกษา  550431011       

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

ปฏิบัติการทางภาษากับอัตลักษณ์ของคนยองในจังหวัดเชียงใหม่
Language Practices and  Yong Identity in  Chiang Mai Province

E-mail: Honey-minnie@hotmail.com

550431012

นักศึกษารุ่นที่ 3 รหัส 55 

รหัสนักศึกษา  550431012       

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การครอบครองอาณาบริเวณของรัฐกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของกะเหรี่ยงชุมชนคลิตี้ล่าง จังหวัดกาญจนบุรี
State’s Territorialization and Change a  Way of Life Among the Ethnic Karen in the Klity Lang Community, Kanchanaburi Province

E-mail: namethnic@gmail.com

550431015

นักศึกษารุ่นที่ 3 รหัส 55 

รหัสนักศึกษา  550431015

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

ม้งคริสเตียนในเมืองเชียงใหม่กับความทันสมัย
Christian Hmong in Urban Chiang Mai and Modernity

E-mail:  Fernmc278@gmail.com   

 

 

นักศึกษารุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2556

560431006

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา  560431006               

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาการคัดค้านเขื่อนแม่แจ่มของกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ 
Environmental Movement: A Case Study of Pga K’nyau Protest on Mae Chaem Dam
E-mail:  kanokwan.meeprom@gmail.com

560431009

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา  560431009       

หัวข้อวิทยานิพนธ์:  

บ้านเวียงหมอก: การประกอบสร้างทางสังคม “ชุมชนพหุวัฒนธรรม” ภายใต้ความสัมพันธ์กับรัฐไทย
Ban Wiangmork: Social Construction of “A Multicultural Community” Under Its Relationship with Thai State

E-mail:  pris.nn1990@gmail.com    
 

560431011

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา 560431011                    

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การจินตนาการชุมชนของชาวดาราอางภายใต้บริบทของรัฐชาติไทย
Imagining Community of Dara-ang in Thai Nation-State Context            

E-mail:  pui_donzeelsclub@hotmail.com

560431012

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา 560431012                    

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

ชุมชนปฏิบัติในการฟื้นฟูวัฒนธรรมล้านนา กรณีศึกษา: โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
Community of Practice in the Reival of Lanna Culture: Case Study of Lanna Wisdoms School          

E-mail:  pawinee_hp@hotmail.com

560431014

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา  560431014                   

หัวข้อวิทยานิพนธ์:   

การปรับเลื่อนทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้หญิงตัดเย็บเสื้อผ้าที่บ้านจากประเทศพม่า ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Socio-Economic Mobility of Female Tailors from Myanmar  in Mae Sot, Tak Province

E-mail:  sirapone33@hotmail.com

560431033

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา  560431033                   

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

สะมัง: ผู้นำตามประเพณีในกระแสความทันสมัยของชุมชนลัวะในภาคเหนือของประเทศไทย
Samang: Traditional Leader in the  Path of Modernity of a Lua Community in Northern Thailand

E-mail:  gmbebeam@gmail.com

560431034

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา  560431034              

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

แรงปรารถนาและการสร้างตัวตนของกลุ่มวัยรุ่นไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่
Desire and Identity Construction of Shan Youth Groups in Chiang Mai Province            

E-mail:  Somkid_sengjan@hotmail.com

560431035

นักศึกษารุ่นที่ 4 รหัส 56 

รหัสนักศึกษา  560431035              

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

การสร้างนักบวชหญิงปกาเกอะญอของคณะแม่ปอนในเชียงใหม่
Construction of Pga K’nyau Nun of Mae Pon Mission in Chiang Mai

E-mail:  Mreeya2013@gmail.com

 

 

นักศึกษารุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2557

570431003

นักศึกษารุ่นที่ 5 รหัส 57 

รหัสนักศึกษา  570431003

หัวข้อวิทยานิพนธ์: 

ปฏิบัติการสร้างพื้นที่ทางสังคมของชุมชนไทยวนบริเวณประตูผา จังหวัดลำปาง
The Social Construction of Tai Yaun Nearby Pratu Pha, Lampang Province
      

E-mail: chidchanok.thintip@gmail.com

 

 

นักศึกษารุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2558

580431006

นักศึกษารุ่นที่ 6 รหัส 58 

รหัสนักศึกษา 580431006

ประเด็นที่สนใจ: ผลกระทบจากเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

E-mail: Peary19_91@hotmail.com

58043102

นักศึกษารุ่นที่ 6 รหัส 58 

รหัสนักศึกษา 58043102          

ประเด็นที่สนใจ:

E-mail: 352304352@qq.com

 

 

 

นักศึกษารุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2559

590431030

นักศึกษารุ่นที่ 7 รหัส 59 

รหัสนักศึกษา  590431030 

E-mail: wichitra.jantawong@gmail.com

590431031

นักศึกษารุ่นที่ 7 รหัส 59 

รหัสนักศึกษา  590431031

E-mail: azzai@live.com

590431034

นักศึกษารุ่นที่ 7 รหัส 59 

รหัสนักศึกษา 590431034

E-mail:  feedom_987@hotmail.com

590431035

นักศึกษารุ่นที่ 7 รหัส 59 

รหัสนักศึกษา 590431035

E-mail: ioampha@gmail.com

590431007

นักศึกษารุ่นที่ 7 รหัส 59 

รหัสนักศึกษา  590431007       

E-mail: imchayakron_imim@hotmail.com

 

 

นักศึกษารุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2560

600431030

นักศึกษารุ่นที่ 8 รหัส 60 

รหัสนักศึกษา  600431030

E-mail: nakarin_m@hotmail.com

600431031

นักศึกษารุ่นที่ 8 รหัส 60 

รหัสนักศึกษา  600431031

E-mail: atlantica1993@gmail.com

600431034

นักศึกษารุ่นที่ 8 รหัส 60 

รหัสนักศึกษา  600431034

E-mail: Ismaaetaha@gmail.com

600431028

นักศึกษารุ่นที่ 8 รหัส 60 

รหัสนักศึกษา  600431028

E-mail: ninglish.missmano@gmail.com

600435816

นักศึกษารุ่นที่ 8 รหัส 60 

รหัสนักศึกษา  600435816

E-mail: dukanzhang@gmail.com

600431019

นักศึกษารุ่นที่ 8 รหัส 60

รหัสนักศึกษา  600431019

E-mail: jkpeng.kheakpeng79@gmail.com